Zápisnica z VZ SZV 2019

Zápis z VZ SZV 2019

Uznesenie VZ SZV 2019

VS Slovenský zväz vzpierania 2018

Dodatok k VS SZV za rok 2017

Návrh rozpočtu SZV na rok 2019

Prezenčná listina VZ SZV podpísaná

Správa o hospodárení SZV v roku 2018

Správa predsedu o činnosti SZV 2018

sprava-kontrolora-2018

SZV rok 2018 Súvaha

SZV rok 2018 Výkaz_ziskov_a_strát

SZV rok 2018 Účtovná_závierka_-_1._strana