Prestupový poriadok

PRESTUPOVÝ PORIADOK

Základné ustanovenie

Článok 1

Prestupový poriadok (ďalej len PP) Slovenského zväzu vzpierania (SZV) slúži k rozvoju slovenského vzpierania. PP upravuje spôsob a postup zúčastnených strán pri zmene klubovej príslušnosti a hosťovania v inom klube športovca na Slovensku a v zahraničí. Každý športovec si môže vybrať si oddiel/klub (ďalej len O/K), ktorý chce reprezentovať.

Článok 2

žiadosť o prestup predkladá športovec na Sekretariát SZV (ďalej len Se SZV) v nižšie určených termínoch. V prípade, že je s ním vedené disciplinárne konanie je pozastavené až do ukončenia disciplinárneho konania.

Článok 3

Prestup je možné ohlásiť len v prestupných termínoch a len do jedného O/K. V prípade ohlásenia prestupu do dvoch prípadne do viacerých klubov, v tom istom prestupovom termíne, sa prestupové konanie nezačne.

Článok 4

Prestup musí byť podaný na predpísanom tlačive, toto musí byť vyplnené úplne a pravdivo. V prípade, že nebudú splnené vyššie uvedené podmienky príslušný orgán prestup neprejedná.

Prestupové termíny

Článok 5

Prestupy športovcov podľa čl. 3 je možné ohlásiť v týchto termínoch :

 • Od 1. do 6. januára
 • Od 1. do 6. apríla
 • Od 1. do 6. júla
 • Od 1. do 6. októbra

Článok 6

V prípade zamietnutého prestupu je možné prerokovať prestup v najbližšom prestupovom termíne ak požiada o neho športovec podľa podmienok PP.

Ohlásenie prestupu

Článok 7

Športovec vyplní tlačivo „ohlásenie prestupu“ (ďalej len OP) čitateľne a vlastnoručne ho podpíše a uvedie dátum kedy ho podpísal. Vyplnené tlačivo OP predloží oddielu/klubu, v ktorom je evidovaný na vyjadrenie. O/K je povinný potvrdiť na tlačive OP že športovec ohlásil prestup O/K z ktorého chce odísť a uvedie svoje stanovisko k prestupu. Tieto skutočnosti potvrdí O/K razítkom, dátumom a podpisom štatutárneho zástupcu O/K a podpisom osobného trénera. Pokiaľ má O/K proti prestupu námietky ktoré vyžadujú širšie vysvetlenie uvedie to stručne na tlačive OP a konkrétne námietky s vysvetlením. V prípade, ak materský O/K neuvedie svoje stanovisko k prestupu bude považované ako keby s prestupom súhlasil.

Článok 8

Pre prestupové konanie musia byť zaslané na Se SZV tieto doklady :

 • Vyplnené tlačivo „Ohlásenie prestupu“ 2x, po rozhodnutí sa jeden prestupový lístok vráti športovcovi s vyznačením výsledku
 • Členský preukaz SZV športovca
 • Doklad o zaplatení manipulačného poplatku vo výške 3,50 € za každé ohlásenie prestupu v prospech SZV

Článok 9

Prestupové konanie sa začne ak sú splnené podmienky článku 3, 4, 5 PP. Rozhodujúcim dátumom pre začatie prestupového konania je potvrdenie o doručení, alebo odoslaní prestupového lístka na Se SZV. Ak nie sú splnené tieto podmienky, príslušný orgán prestupové konanie nezačne a zaslané materiály vráti športovcovi.

Článok 10

V čase prestupového konania môže športovec štartovať v súťažiach jednotlivcov a družstiev, ale len O/K v ktorom je evidovaný.

Článok 11

O/K v ktorom je športovec členom môže v prestupovom termíne uplatniť v námietkach svoje oprávnené požiadavky voči športovcovi hlavne požadovať vrátenie zapožičanej športovej výstroje a pomôcok. Musí však uviesť, prečo nedošlo k vyrovnaniu tejto skutočnosti už pri prejednávaní prestupu na úrovni športovec – O/K. Kópiu svojich pripomienok alebo požiadaviek odovzdá športovcovi. Materský O/K kde je športovec evidovaný sa môže dohodnúť s O/K kam hodlá športovec prestúpiť na výške odstupného táto čiastka má predstavovať predovšetkým čiastku za výchovu pretekára a môže byť uhradená v peňažnej alebo naturálnej forme. O sporných prípadoch na návrh konkrétneho O/K rozhodne príslušný orgán SZV.

Článok 12

Keď športovec považuje požiadavku materského O/K za neopodstatnenú, alebo má voči nej námietky oznámi to do troch dní po obdržaní výzvy k vyrovnaniu príslušnému orgánu SZV, ktorá posúdi oprávnenosť nárokov materského O/K a prestupové konania ukončí najneskôr do 30 dní od ohlásenia prestupu.

Článok 13

Členský preukaz je dokladom športovca ak ho má O/K z akýchkoľvek dôvodov v dobe hlásenia prestupu v držaní je povinný tento vydať okamžite športovcovi, ak tak neurobí môže byť klub potrestaný v zmysle disciplinárneho poriadku.

Rozhodnutie o prestupe.

Článok 14

O riadne ohlásenom prestupe rozhodne príslušný orgán SZV v zmysle tohto PP do 30 dní po ukončení príslušného prestupového termínu.

Článok 15

Príslušný orgán SZV môže o prestupe rozhodnúť takto:

 • Prestup sa schvaľuje
 • Prestup sa pozastavuje:
  1. za účelom bližšieho prešetrenia s udaním bližších dôvodov resp. doplnením základných podmienok
  2. v zmysle článku 2 PP
 • Prestup sa zamieta.

Schválený prestup vyznačí príslušný orgán SZV do preukazu športovca s platnosťou odo dňa kedy bol prestup schválený.

Článok 16

Príslušný orgán SZV prostredníctvom Se SZV oznámi o výsledku prestupového konania príslušné O/K.

Článok 17

Začiatkom členstva v novom O/K je deň schválenia prestupu.

Článok 18

Športovec môže prestúpiť do druhého oddielu len jedenkrát v kalendárnom roku.

Odvolanie proti rozhodnutiu príslušného orgánu SZV

Článok 19

Proti rozhodnutiu o prestupe sa môže materský O/K alebo športovec odvolať do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie voči rozhodnutiu o prestupe je potrebné zaslať na Se SZV s potvrdením o zaplatení manipulačného poplatku vo výške 33 € .

Článok 20

Odvolacím orgánom je VV SZV, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou. Rozhodnutie VV SZV môže byť takéto:

 • Potvrdzuje rozhodnutie príslušného orgánu SZV
 • Zruší rozhodnutie príslušného orgánu SZV a vydá konečné rozhodnutie

VV SZV je povinný rozhodnúť o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania.

Článok 21

Počas odvolania športovec môže športovec štartovať len za materský O/K.

Článok 22

V prípade, že neboli splnené podmienky medzi O/K dohodnuté v prestupovom konaní a športovec nemá záujem reprezentovať materský klub stáva sa športovcom bez klubovej príslušnosti 365 dní po poslednom štarte za materský O/K. Po tomto čase sa môže zaregistrovať v ktoromkoľvek O/K podľa vlastného uváženia bez žiadnych záväzkov voči pôvodnému materskému O/K v zmysle stanov a smerníc SZV.

Hosťovanie

Článok 23

Športovec môže hosťovať ďalšom klube v dlhodobých súťažiach družstiev pričom si zachová klubovú príslušnosť O/K. Materský klub môže povoliť súčasne hosťovanie len v jednom klube. Hosťovanie sa môže využiť len jedenkrát v kalendárnom roku. Toto sa netýka povolenie hosťovania v zmysle článku 26 PP.

Článok 24

Hosťovanie musí byť oznámené na príslušnom tlačive v zmysle článku 7 a 8 PP na Se SZV minimálne 21 dní pred prvým štartom za hosťujúci klub. Schválené hosťovanie príslušný orgán vyznačí do členského preukazu športovca.

Článok 25

Hosťovanie je možné materským O/K v priebehu súťažného roka zrušiť oznámením na Se SZV. Zrušenie hosťovanie príslušný orgán vyznačí do členského preukazu športovca.

Článok 26

Hosťovanie do zahraničného O/K schvaľuje VV SZV na základe súhlasu materského O/K na príslušnom tlačive v zmysle článku 5, 7, 8 PP. Štart reprezentanta je na viac podmienený súhlasom reprezentačného trénera SZV. Pretekár ktorý chce štartovať v zahraničí zaplatí SZV licenčný poplatok vo výške 100 €. Licencia platí do konca kalendárneho roku. Schválené hosťovanie do zahraničného O/K príslušný orgán vyznačí do členského preukazu športovca.

Záverečné ustanovenie

Článok 27

Úpravy alebo doplnky tohto PP schvaľuje VV SZV a je záväzné pre všetkých členov SZV.

Článok 28

Prestupový poriadok bol schválený na VV SZV 8.1. 2010 a nadobúda účinnosť od 1.2.2010

PhDr. Pavol Mutafov

predseda SZV

Ján Štefánik

podpredseda SZV