Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2019:

Správa nezávislého audítora:

Účtovná závierka za rok 2019:

Súvaha za rok 2019:

Výkaz ziskov a strát za rok 2019: