Zápis a uznesenia z 1. zasadnutia VV SZV, Banská Bystrica, 11.01.2023

Ekonomická smernica SZV, Prestupový poriadok SZV, Súťažný poriadok SZV sú v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“

Rozpočet SZV je orientačný, môže byť ešte zmenený a bude predložený VZ SZV na schválenie v zmysle platných a účinných Stanov SZV.

Aktualizovaný Sinclair koeficient

Vzpieračská federácia Alberty, člen Kanadskej vzpieračskej federácie zverejnila aktualizovaný Sinclair koeficient na roky 2021 – 2024, viď https://www.beyondlifting.org/2022/new-sinclair-coefficients-available/

SZV už implementoval nový vzorec do sinclair kalkulačky na našej web stránke a aktualizuje sa software na riadenie súťaží. Nový koeficient sa začne používať vo všetkých súťažiach SZV od roku 2023.

Medzinárodný seminár trénerov 2022

Dňa 23.11.2022 Slovenský zväz vzpierania v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiadal pod záštitou Svetovej federácie vzpierania Medzinárodný seminár trénerov na tému uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. Členovia Komisie vzdelávania SZV na čele s Dr. Buzgóm a Dr. Olivom, pripravili v skutku zaujímavý a vydarený program. Darmo, seminára sa okrem kvalitných prednášajúcich zúčastnilo cca 200 poslucháčovi. Prednášajúci si okrem aktuálnych teoretických trendov vo vzpieraní mohli pozrieť aj rôzne praktické cvičenia. Zo seminára je spracovaná kniha abstraktov, kde si môžete v skratke prečítať čo jednotliví prednášajúci prezentovali a zdroje z ktorých čerpali. Kniha abstraktov je publikovaná nižšie.

Okrem prednášajúcich, Gaba a Viktora patrí vďaka celému organizačnému výboru seminára, Komisii vzdelávania SZV ako aj predsedníctvu SZV. Perličky na záver sú, že na seminári sa zúčastnili 4 predsedovia SZV Dr. Vavrovič, Dr. Mutafov, Štefánik a Ing. Chovanec. Druhá, že seminára sa zúčastnili až 5 členovia volených orgánov IWF. Viceprezidenti p. Atilla Ádamfi (HUN) a p. Petr Krol (CZE), člen komisie právnej p. Tomáš Chovanec, člen riadiacej komisie p. Vladimír Hudec a členka rodovej komisie Martina Baníková.