Prihláška na Majstrovstvá SR vo vzpieraní dorastencov/niek a junorov/iek 2023

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledovného odkazu:

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy.

Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a v sprievodnom liste (emaile) uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Poznámka: Z prihlásených pretekárov bude STK robiť výber.

Prihláška na Majstrovstvá SR vo vzpieraní mužova a žien 2023

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

 

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy. Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a v sprievodnom liste (emaile) uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Minimálne výkonnostné limity
MUŽI
HK         55      61        67      73        81        89       96      102     109    nad 109
Dvojboj 181   195       207     218      235       245     257      264     271     281

ŽENY
HK          45      49      55       59        64      71       76        81       87     nad 87
Dvojboj   90      96      105      110     116     120     134     140      147     148

Prihlášku je potrebné zaslať do 02.10.2023. Spolu s prihláškou je nutné uhradiť aj zábezpeku vo výške 20 Eur na osobu na účet SZV SK39 0200 0000 0032 3426 6753 taktiež 02.10.2023. Zábezpeku uhrádza klub naraz za všetkých svojich pretekárov, ktorých prihlasuje. Za neplnoletých pretekárov sa zábezpeka neuhrádza. Pretekárovi/klubu bude zábezpeka vrátená, ak sa pretekár zúčastní M-SR alebo ak sa z pretekov odhlási najneskôr do 13.10.2023, inak zábezpeka prepadne v prospech SZV. Pretekári/kluby odoslaním prihlášky a zaplatením zábezpeky súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami.

Poznámka: dorastencov/ky a juniorov/ky nie je potrebné zvlášť prihlasovať na seniorské MSR. Ak budú nahláseným výkonom v prihláške spĺňať limit, budú automaticky hodnotení/é aj v rámci MSR mužov a žien. (Upozornenie: dorastenec/dorastenka resp. junior/juniorka nebude vyhodnotený/á ani v prípade, ak výkonom priamo na súťaži dostiahne resp. presiahne limit! Je potrebné, aby bol limit  splňený na prihláške).

Vzdelávanie trénerov – OZNAM !!!

Vážení členovia, sympatizanti, široká verejnosť,

FTVŠ UK v spolupráci so SZV spúšťajú vzdelávanie trénerov vzpierania I. stupňa.

Celkovú agendu vzdelávania zabezpečuje FTVŠ UK s aktívnou účasťou lektorov zo SZV s gesciou špeciálnej časti vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou pre získanie trénerskej kvalifikácie je absolvovanie všeobecnej aj špeciálnej časti.

Pre záujemcov oznamujeme, že všeobecnú časť vzdelávania spúšťa FTVŠ UK už 24.03. – 26.03.2023 (prezenčne v Bratislave).

Všeobecné informácie nájdete na stránke:

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/

V prípade žiadosti o uznanie všeobecnej časti (resp. jej časti) a v prípade záujmu sa zúčastniť vzdelávania prosím kontaktujte zodpovednú osobu, referentku za ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK, p. V. Mrzenovú, formou e-mailu:  viktoria.mrzenova@uniba.sk.

Teším sa na vás, s pozdravom