Prihláška na Majstrovstvá SR vo vzpieraní mužova a žien 2023

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

 

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy. Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a v sprievodnom liste (emaile) uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Minimálne výkonnostné limity
MUŽI
HK         55      61        67      73        81        89       96      102     109    nad 109
Dvojboj 181   195       207     218      235       245     257      264     271     281

ŽENY
HK          45      49      55       59        64      71       76        81       87     nad 87
Dvojboj   90      96      105      110     116     120     134     140      147     148

Prihlášku je potrebné zaslať do 02.10.2023. Spolu s prihláškou je nutné uhradiť aj zábezpeku vo výške 20 Eur na osobu na účet SZV SK39 0200 0000 0032 3426 6753 taktiež 02.10.2023. Zábezpeku uhrádza klub naraz za všetkých svojich pretekárov, ktorých prihlasuje. Za neplnoletých pretekárov sa zábezpeka neuhrádza. Pretekárovi/klubu bude zábezpeka vrátená, ak sa pretekár zúčastní M-SR alebo ak sa z pretekov odhlási najneskôr do 13.10.2023, inak zábezpeka prepadne v prospech SZV. Pretekári/kluby odoslaním prihlášky a zaplatením zábezpeky súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami.

Poznámka: dorastencov/ky a juniorov/ky nie je potrebné zvlášť prihlasovať na seniorské MSR. Ak budú nahláseným výkonom v prihláške spĺňať limit, budú automaticky hodnotení/é aj v rámci MSR mužov a žien. (Upozornenie: dorastenec/dorastenka resp. junior/juniorka nebude vyhodnotený/á ani v prípade, ak výkonom priamo na súťaži dostiahne resp. presiahne limit! Je potrebné, aby bol limit  splňený na prihláške).

Prihláška na Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní mužov a žien pre rok 2022

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

https://www.vzpieranie.sk/wp-content/uploads/2022/08/Prihlaska-na-MSR-2022-muzi-a-zeny.xlsx

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy. Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a vsprievodnom liste uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Minimálne výkonnostné limity
MUŽI
HK          55      61        67      73        81       89       96      102     109    nad 109
Dvojboj 181     195     207     218     235     245     257     264     271     281


ŽENY
HK         45      49      55       59        64      71       76        81       87     nad 87
Dvojboj 90      96      105     110     116     120     134     140     147     148

Prihlášku je potrebné zaslať do 11.09.2022. Spolu s prihláškou je nutné uhradiť aj zábezpeku vo výške 20 Eur na osobu na účet SZV SK39 0200 0000 0032 3426 6753 taktiež do 11.09. 2022. Zábezpeku uhrádza klub naraz za všetkých svojich pretekárov, ktorých prihlasuje. Za neplnoletých pretekárov sa zábezpeka neuhrádza. Pretekárovi/klubu bude zábezpeka vrátená, ak sa pretekár zúčastní M-SR alebo ak sa z pretekov odhlási najneskôr do 15.09.2022, inak zábezpeka prepadne v prospech SZV. Pretekári/kluby odoslaním prihlášky a zaplatením zábezpeky súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami.