OZNAM – vzdelávanie trénerov – všeobecná časť – doplnenie

Súčasná ponuka na všeobecnú časť vzdelávania trénerov :

  • pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa – v termíne 12.-14. apríla 2024, prezenčne (uzávierka prihlasovania 2.4.2024),
  • pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa – v termíne 11.-13. októbra 2024, prezenčne (uzávierka prihlasovania 1.10.2024),
  • pre získanie kvalifikácie tréner II. a III. kvalifikačného stupňa – predbežne v novembri 2024

Termín podania prihlášky je do 15.03.2024. Prihlášku pošlite mailom predsedovi Komisie vzdelávania SZV p. Mgr. Gabrielovi Buzgóvi, PhD., len mailom na adresu gabriel.buzgo@uniba.sk.

Prihláška musí obsahovať na akú kvalifikáciu sa prihlasujete, Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, titul, bydlisko, email, telefónne číslo, doterajšie trénerské vzdelanie vo vzpieraní (číslo dokladu a pod.), ako aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie a organizáciu cez, ktorú sa prehlasujte resp. klub.

Po 15.03.2024 zozbierané prihlášky odovzdáme na FTVS UK a budeme Váš informovať na Vami uvedené kontaktné údaje.

Špeciálna časť trénerského kurzu je plánovaná na: (Spolupráca KV SZV a FTVŠ UK)

1. trieda – november 2024

2 a 3 trieda – december 2024

Vzdelávanie trénerov – OZNAM !!!

Vážení členovia, sympatizanti, široká verejnosť,

FTVŠ UK v spolupráci so SZV spúšťajú vzdelávanie trénerov vzpierania I. stupňa.

Celkovú agendu vzdelávania zabezpečuje FTVŠ UK s aktívnou účasťou lektorov zo SZV s gesciou špeciálnej časti vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou pre získanie trénerskej kvalifikácie je absolvovanie všeobecnej aj špeciálnej časti.

Pre záujemcov oznamujeme, že všeobecnú časť vzdelávania spúšťa FTVŠ UK už 24.03. – 26.03.2023 (prezenčne v Bratislave).

Všeobecné informácie nájdete na stránke:

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/

V prípade žiadosti o uznanie všeobecnej časti (resp. jej časti) a v prípade záujmu sa zúčastniť vzdelávania prosím kontaktujte zodpovednú osobu, referentku za ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK, p. V. Mrzenovú, formou e-mailu:  viktoria.mrzenova@uniba.sk.

Teším sa na vás, s pozdravom

Medzinárodný seminár trénerov 2022

Dňa 23.11.2022 Slovenský zväz vzpierania v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiadal pod záštitou Svetovej federácie vzpierania Medzinárodný seminár trénerov na tému uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. Členovia Komisie vzdelávania SZV na čele s Dr. Buzgóm a Dr. Olivom, pripravili v skutku zaujímavý a vydarený program. Darmo, seminára sa okrem kvalitných prednášajúcich zúčastnilo cca 200 poslucháčovi. Prednášajúci si okrem aktuálnych teoretických trendov vo vzpieraní mohli pozrieť aj rôzne praktické cvičenia. Zo seminára je spracovaná kniha abstraktov, kde si môžete v skratke prečítať čo jednotliví prednášajúci prezentovali a zdroje z ktorých čerpali. Kniha abstraktov je publikovaná nižšie.

Okrem prednášajúcich, Gaba a Viktora patrí vďaka celému organizačnému výboru seminára, Komisii vzdelávania SZV ako aj predsedníctvu SZV. Perličky na záver sú, že na seminári sa zúčastnili 4 predsedovia SZV Dr. Vavrovič, Dr. Mutafov, Štefánik a Ing. Chovanec. Druhá, že seminára sa zúčastnili až 5 členovia volených orgánov IWF. Viceprezidenti p. Atilla Ádamfi (HUN) a p. Petr Krol (CZE), člen komisie právnej p. Tomáš Chovanec, člen riadiacej komisie p. Vladimír Hudec a členka rodovej komisie Martina Baníková.